vinter dimma

Åkerbo Frikyrkoförsamlings Evangelisationsfond

Åkerbo frikyrkoförsamling har beslutat att avsätta pengar till en Evangelisationsfond. Fondens ändamål är att lämna bidrag till satsningar gällande evangeliskt arbete i Åkerbo frikyrkoförsamlings närområde.

Bidragskriterier
Satsningen ska vara i överensstämmelse med Åkerbo frikyrkoförsamlings trosbekännelse och vision, se församlingens hemsida www.akerbofrikyrkoforsamling.se.
Bidrag kan lämnas, så långt fondens medel medger, till beskrivet arbete, förutsatt att uppsatta kriterier bedöms vara uppfyllda.
Återredovisning krävs med redogörelse av hur satsningen genomförts, hur medlen använts samt resultat.

Ansökan
Ansökan om bidrag ur fonden kan privatperson alternativt kristen organisation göra. Ansökan ska åtföljas av uppgifter om referens. Referensen/referenserna ska vara en pastor eller en annan kristen person som känner den sökande väl.
Ansökan görs genom att fylla i blanketten Ansökan om fondmedel ur Åkerbo frikyrkoförsamlings evangelisationsfond som sedan skickas till Åkerbo frikyrkoförsamlings styrelse. Ansökan ska vara underskriven av den som söker (en underskrift räcker om flera sökanden).

Kontaktpersoner i Åkerbo frikyrkoförsamlings styrelse

  • Håkan Ekström, ordförande
  • Christian Risthammar, kassör

Se hemsida för kontaktuppgifter.

Ett informationsblad om fonden finns att ladda ner här